Realizacja skarg i wniosków oraz petycje - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej



W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej przyjmuje w każdą środę od 14:00 do 16:00  oraz – w razie konieczności  w każdy dzień roboczy po godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

     Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r., poz.870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w ustawie pozostawia się bez rozpoznania.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Treść petycji

Petycja z dnia 03.03.2021 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę