FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej


Nagłówek

FAQ

Jak zgłosić instytucję do RIS?

Wpis do rejestru uzyskuje się na wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych złożony w  wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby danej instytucji.

W przypadku oddziałów/filii instytucji szkoleniowych:
 • oddział/filia posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania rejestruje się samodzielnie w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby oddziału/filii, po uzgodnieniu z jednostką macierzystą,
 • oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.
Do wniosku o wpis do rejestru instytucja dołącza kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną, w przypadku gdy brak jest takiej informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (takim jak np. CEIDG, KRS).

Jeżeli instytucja posiada ważną akredytację lub certyfikat jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych do wniosku o wpis dołącza także kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Jak zgłosić nowy zawód do klasyfikacji zawodów i specjalności?

Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców i inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują.

Analogicznie, zgłosić można wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu/specjalności lub o zmianę nazwy w Klasyfikacji zawodu/specjalności wraz z uzasadnieniem  jego celowości.

Wniosek należy kierować na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

Więcej informacji uzyskasz na stronie Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy.

Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez  marszałka województwa - certyfikat. Uprawnienie do świadczenia pracy tymczasowej wymaga osobnego certyfikatu. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.
Zobacz jak wygląda procedura.

Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajdziesz informacje dotyczące agencji zatrudnienia z UE/EOG.

Procedurę dokonywania rejestracji określają przepisy art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o wpis do rejestru składa się marszałkowi województwa, właściwemu dla siedziby podmiotu (w praktyce do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o treści podanej w art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł na rachunek samorządu województwa.

Wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia określony został: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 1064)

Zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia świadczenie usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ww. przedsiębiorcy zagraniczni, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do złożenia marszałkowi województwa, właściwemu dla miejsca świadczenia usług, zawiadomienia, na zasadach określonych w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie.

Dla instytucji szkoleniowych RIS stanowi narzędzie reklamy oferowanych usług. Pracownikom oraz klientom urzędów pracy pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać racjonalnego wyboru.

Wpis do rejestru jest wymagany:
 • od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane ze środków publicznych,
 • od instytucji przeprowadzających egzaminy na zakończenie przyuczenia do pracy (w ramach przygotowania zawodowego dorosłych).
Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o:
 • nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,
 • tematyce szkoleń/ przygotowania zawodowego dorosłych,
 • kadrze dydaktycznej,
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu oraz współpracy z pracodawcami,
 • ocenie jakości szkoleń,
 • liczbie uczestników objętych szkoleniami/przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
 • udzielanej pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w okresie ostatniego roku.

W jaki sposób złożyć wniosek o wpis do RIS?

Formularz wniosku o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dostępny jest na stronie RIS.  Wypełniony elektronicznie wniosek można: podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Formularz wniosku o wpis można również wypełnić ręcznie lub w wersji Word. Wzór wniosku o wpis stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć (przesłać) do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę